Blog

Blog

Základné informácie pre užívateľa kladkostrojov, zdvihákov a pojazdov YALE

Základné informácie pre užívateľa kladkostrojov, zdvihákov a pojazdov YALE

Tieto pokyny pre užívateľa sú len všeobecným prehľadom použitia zdvíhacích zariadení a nenahrádzajú podrobný návod na použitie. S bremenom môže narábať len pracovník kvalifikovaný na prácu so zdvíhacími zariadeniami (po absolvovaní teoretického, aj praktického školenia). Správnym použitím našich zdvíhacích zariadení zabránite osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku a zaistíte ich dlhú životnosť.

Úprava stavu po dodávke

Tvar a konštrukciu zdvíhacích zariadení nie je bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu možné meniť napr. montážou dodatočných súčastí, ohýbaním, navarovaním, vŕtaním alebo odstraňovaním bezpečnostných prvkov ako západiek, čapov, bezpečnostných poistiek a pod.

Obmedzenie použitia

Zaťaženie
Naše zariadenia boli navrhnuté na zdvíhanie a prenášanie bremien. Ak je uvedené v návode na použitie špecifické použitie, je možné niektoré zariadenia (napr. viacúčelové zariadenia) použiť na ťahanie a upevňovanie bremien. Uvedené nosnosti sa týkajú zaveseného bremena v priamom ťahu a nie je možné ich prekročiť. Zdvíhacie prostriedky (napr. zdvíhacie raťaze a laná) neťahajte cez hrany, ani ich nepoužívajte na uväzovanie bremien.

Teplota
Naše kladkostroje a zdviháky je zvyčajne možné používať v rozsahu teplôt od -10°C do +50°C. Tieto hodnoty sú vodiacimi hodnotami a môžu sa meniť v závislosti od jednotlivých zariadení. Platné hodnoty pre každé zariadenie nájdete v jeho návode na použitie. V prípade požiadavky dokážeme dodať zariadenia pre vyššie teplotné rozsahy.

Varovanie: V prípade teploty prostredia pod 0°C skontrolujte možné zamrznutie brzdy. (Kontrolný zdvih pred použitím a riaďte sa odsekom návodu na použitie “Kontrola pred začiatkom práce”.

Nárazové zaťaženie
Špecifikovaná nosnosť predpokladá beznárazové pôsobenie na zdvíhacie zariadenie. Ľahké nárazové sily spôsobené napr. samotným zdvihom a spustením, alebo prevádzkou žeriava sú povolené. Silnejšie nárazy spôsobené napr. pádom bremena na uvoľnenej reťazi sú zakázané.

Chemikálie
Zdvíhacie zariadenia a závesy nie je možné používať v prostrediach s chémiou, alebo v okolí chemických výparov – vopred nás požiadajte o konzultáciu. Zdvíhacie zariadenia ktoré sú vystavené chemikáliám, alebo ich výparom, je potrebné vyradiť z prevádzky a poslať výrobcovi na odbornú prehliadku.

Prenášanie osôb
Používanie zdvíhacích zariadení na prenášanie osôb je zakázané! Na prenášanie osôb je možné používať len špecifické zariadenia, ktoré sú k takémuto spôsobu použitia schválené. 

Obsluha v nebezpečných zónach
Vyhýbajte sa zdvíhaniu a prenášaniu bremien tam, kde sa osoby nachádzajú v nebezpečnej zóne.
Zdržiavanie sa a prechádzanie pod zaveseným bremenom je zakázané.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Závesy zdvíhacích zariadení (napr. zdvíhacie reťaze) nesmú byť nikdy pod prúdom, ani použité ako zemnenie počas zvárania. Ďalšie nebezpečenstvá úrazu elektrinou, ako práca so zariadeniami poháňanými motorom, sú opísané v návodoch na použitie jednotlivých zariadení! Montáž elektrického kladkostroja smie vykonať len oprávnená osoba, alebo spoločnosť.

Pokyny k používaniu

• Používajte len nepoškodené zdvíhacie zariadenia s čitateľnou nosnosťou a identifikačným štítkom.

• Pred každým začatím práce je potrebné skontrolovať zariadenie vrátane závesov, príslušenstva, nosných častí, či nie sú poškodené, alebo pokazené. Ďalej je potrebné skontrolovať brzdu a ubezpečiť sa, že bremeno a zdvihák sú správne upevnené. Pre tento účel je potrebné vykonať skúšobný zdvih/ťah alebo napnutie a uvoľnenie.

• Skontrolujte bremenovú reťaz či je riadne premazaná, nie je poškodená, zdeformovaná, prasknutá, alebo nenesie známky korózie. Poškodenú reťaz je potrebné vymeniť ešte pred použitím zdvíhacieho zariadenia.

• Zariadenia s dvomi prameňmi reťaze je potrebné ešte pred použitím skontrolovať, či reťaze nie sú pretočené, alebo zauzlené. V prípade dvojpramenných zariadení je možné, že sa kladnica pretočí a reťaz sa prekrúti.

• Skontrolujte spodný aj vrchný hák, či nie sú poškodené, zdeformované prasknuté, opotrebené, alebo nenesú známky korózie. Háky musia byť vybavené funkčnými poistkami.

• Zjavne poškodené zdvíhacie zariadenia, alebo zariadenia ktoré boli preťažené, alebo vystavené iným škodlivým vplyvom je potrebné vyradiť z prevádzky a použité znova až po odbornej prehliadke a možnej potrebnej oprave.

• Pri výbere dbajte na to, že pri prenášaní musia zdvíhacie zariadenia, závesy, slučky a úchytné body v závislosti od svojej nosnosti, typu a spôsobu uchytenia prenášať bremeno bezpečne a bez neúmyselných pohybov (napr. prešmyknutie).

• Bremenové reťaze nesmú byť používané keď sú pretočené, alebo zamotané.

• Závesný a bremenový hák musia byť vždy zaťažené v sedle. Nikdy neumiestňujte bremeno na špičku háku. Týka sa to oboch hákov.

• Obsluha sa musí uistiť, že bremeno je uchytené takým spôsobom, ktorý nevystavuje obsluhu, ani iné osoby nebezpečenstvu poranenie zdvihákom, reťazou, ani bremenom.

• Závesný a bremenový hák zdvíhacieho zariadenia musia byť vo vertikálnej priamke s ťažiskom bremena, čím sa počas zdvíhania zabráni jeho hojdaniu.

• Obsluha môže začať zdvíhať bremeno až keď sa uistí, že je riadne uchytené a že sa on, ani iná osoba nenachádza v nebezpečnej zóne.

• Zariadenia uvádzajte do prevádzky podľa predpisov Vyhlášky 508/2009 Z. z.

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika

Tel/fax: 00421 33 73 420 30
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36 234 451
DIČ: 2020 173 012
IČ DPH: SK2020173012

Zobraziť kontakty